aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

OGŁOSZENIE – działki Ptaszków

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  z gminnego zasobu  nieruchomości :

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza  nieruchomości do przetargu

(brutto)

1

142/18

0,2186

Ptaszków

JG1K/00007097/4

(księga wieczysta wolna od wpisów              i obciążeń)

 

MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Kamienna Góra przyjętego uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra XXI/117/20 z dnia 31 lipca 2020 roku

 

160 000,00 zł

 

2

142/19

0,1664

 

125 000,00 zł

 

3

142/20

0,1475

110 000,00 zł

            Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości  odbędą się w dniu 13 stycznia 2023 r. w niżej wymienionych godzinach:

  • Nr 142/18 o godzinie 9,00,
  • Nr 142/19 o godzinie 9,30,
  • Nr 142/20 o godzinie 10,00,

w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy  Al. Wojska Polskiego 10  w Kamiennej Górze.

            Wadium do   przetargu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.:

  • Nr 142/18 – 16 000,00 zł zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych i 00/100),
  • Nr 142/19 - 12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych i 00/100),
  • Nr 142/20 - 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych i 00/100),

, które należy wpłacić w pieniądzu do dnia  10 stycznia  2023 r.   na niżej podane  konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium  na poczet zakupu działki  nr (wpisać odpowiedni) – obręb Ptaszków”

 

BANK SPÓŁDZIELCZY

Kamienna Góra

04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

            Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2278), zobowiązana jest w dniu  zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

            Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości  gruntowej  pokrywa nabywca w całości.

            Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg   uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania  ogłoszonego przetargu jedynie  z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

            Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń

  • Urzędu Gminy Kamienna Góra,
  • w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Ptaszków,
  • na stronie internetowej gminy : gminakamiennagora.pl,
  • na stronie internetowej: powiatowa.info,

REKLAMA