aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

PTSM-JR

W dniu 18 maja 2022 roku uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, uczestniczyli w pieszej wycieczce krajoznawczej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę pierwszoklasiści wybrali się na krótki spacer, krajoznawczy, którego celem było poznanie ciekawych miejsc w naszym mieście. Pierwszym z nich była na ul. Papieża Jana Pawła II tablica upamiętniająca „Papieża-Polaka” Ponadto zobaczyli dawne budynki fabryczne firmy lniarskiej J. Rinkel A.G. założonej w 1862 r. Po przejściu przez most na Bobrze oraz zrekonstruowany fragment miejskich murów zatrzymali się na Placu Browarowym przy bramie wejściowej z herbem, budynku, w którym mieszkał Elias von Beuchel, który był głównym donatorem ewangelickiego Kościoła Łaski. Po wejściu na kamiennogórski rynek na jego kamienicy zobaczyli tablicę z podobizną Johana Christiana Günthera – niemieckiego poety, który w 1721 r. przez kilka miesięcy był gościem kupieckiej rodziny Beuchelów. Na jego pieśni „Bracia weselmy się” oparta jest melodia studenckiej pieśni hymnicznej Gaudeamus igitur (łac. „Radujmy się więc”). Na kilku kamienicach zobaczyli czerwone tablice informacyjne z godłem Polski i napisem „Obiekt zabytkowy pod ochroną prawa. Naruszanie stanu wzbronione”, a na murze Muzeum Tkactwa dostrzegli międzynarodowy znak rozpoznawczy zabytków – błękitno-białą tarczę skierowaną ostrzem w dół, dzieloną na cztery pola, dwa błękitne i dwa białe oraz napisem „zabytek chroniony prawem” W Kamiennej Górze mamy 42 zabytki nieruchome wpisane do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ponadto zobaczyli zaznaczony ciemną kostką kontur pierwszego ratusza (1564-1873) wraz z tablicą informacyjną, a na jednej z kamienic należącej od 1775 r do Włocha Franza Xsaweriusa Primavesiego zajmującego się handlem lnem ciekawy akcent na fasadzie – literę P – od nazwiska oraz kotwicę, jako zaznaczenie miejsca pochodzenia. Natomiast na kamienicy przy ul. Karola Miarki w tarczy herbowej odczytali inskrypcję „Ora et labora” (łac. „Módl się i pracuj”).

Po opuszczeniu rynku na ul. Ogrodowej zobaczyli zaznaczone ciemną kostką miejsce, gdzie dawniej były miejskie mury, a na ul. Kościuszki oglądali interesujące zdobienia (m. in. lokomotywę i statek) na fasadzie zabytkowej kamienicy z 1906 r. – głównej siedziby zakładów tekstylnych Menthner i Frahne (obecnie Centrum Kultury). Miłym akcentem dla drugoklasistów było spotkanie z ich pierwszą wychowawczynią Moniką Zielińską - Bieńkowską. Żwawo wędrując Aleją Wojska Polskiego dotarli do zachowanych oryginalnych murów miejskich znajdujących się obok ratusza, więc postanowili do niego wstąpić i zobaczyć reprezentacyjną Salę Witrażową z trzema okiennymi witrażami prezentującymi historię naszego miasta, drewnianym stropem kasetonowym wyłożonym kurdybanem piaskowcowym kominkiem  z herbem miasta oraz flagami Polski, Unii Europejskiej i Kamiennej Góry. W holu zobaczyli również płaskorzeźby Bolka I Surowego i Bolka II Małego – książąt świdnicko-jaworskich. Na półpiętrze zobaczyli witraż z herbami Śląska, Prus i Kamiennej Góry oraz napisem w języku niemieckich „Potrzebujesz rady, idź do ratusza”. Po jego opuszczeniu na południowej fasadzie rozpoznawali m. in. herby Lubawki i Chełmska Śląskiego oraz zobaczyli fryz narracyjny „Bohaterska obrona miasta podczas najazdu husytów 26 VII 1426 r.” fundacji Hermanna Rinkla, właściciela fabryki tekstylnej w Kamiennej Górze,

Spacerując w kierunku Góry Parkowej na murze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze zobaczyli tablicę upamiętniającą Carla Gottharda Langhansa – niemieckiego architekta urodzonego 15 grudnia 1732 r. w Kamiennej Górze, którego najsłynniejszym dziełem jest Brama Brandenburska w Berlinie. Stąd spacerując aleją lip drobnolistnych zwanej w XVIII w. „Aleją Beuchela” podeszli do głównego wejścia jednego z sześciu Kościołów Łaski - Kościeła ewangelickiego Trójcy Świętej przed Kamienną Górą, wybudowanego w latach 1709-1720. Na zwieńczeniu portalu głównego wejścia do kościoła zobaczyli inskrypcję „Elias von Beuchel Ano Domini 1720”. Obecnie jest to kościół katolicki p.w. Matki Bożej Różańcowej. Młodych adeptów krajoznawstwa zaciekawił również grobowiec fabrykantów Engmannów i Methnerów, który jest pozostałością istniejących przy kościele trzech cmentarzy ewangelickich. Następnie udali się na Górę Parkową, gdzie zobaczyli dwa pomniki. Pierwszy z nich upamiętnia męczenników filii obozu pracy „Gross-Rosen” istniejącego w czasie II wojny światowej w Kamiennej Górze z sentencją „Was ból tam wyniósł, gdzie się duch nie lęka”. Natomiast drugi pomnik ustawiono na miejscu nieistniejącego cmentarza, gdzie pochowano 99. żołnierzy pruskich i austriackich zmarłych w wyniku odniesionych ran w trakcie bitwy pod Trutnowem w dniach 27-28 czerwca 1866 r. w trakcie wojny prusko-austriackiej. Drugoklasiści zobaczyli również ścieżkę przyrodniczą „Parkowa Góra” z tablicami opisującymi różne gatunki drzew rosnące w parku. Na zakończenie pobytu na Górze Parkowej zeszli do początku ścieżki historycznej – miejsce z tablicami informacyjnymi i ekspozycjami militarnymi. Po zrobieniu wspólnego, klasowego zdjęcia przechodząc obok byłej fabryki tekstylnej Falka Valentina Grünfelda oraz willi Grünfeldów z 1921 r. wracając do swojej szkoły, z mostu na rzece Bóbr zobaczyli Pomnik przyrody – szpaler 19-stu dębów szypułkowych, a idąc ul. Lompy dawne zabudowania firmy lniarskiej Alberta Hamburgera założonej w XIX w.    

Podczas krajoznawczego spaceru drugoklasiści kontynuowali wypełnianie norm na Regionalną Odznakę Krajoznawczą oraz odznakę Tropiciel Przyrody.

Opiekunami młodych krajoznawców byli Magdalena Chałupa – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA