aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Centrum Biblioteczno- Kulturalne gminy Kamienna Góra zaprasza sołectwa, stowarzyszenia, szkoły i mieszkańców gminy Kamienna Góra do wzięcia udziału w “Gminnym Konkursie Palm" oraz Konkursie na "Tradycyjny Stół Wielkanocny".

 

Historia organizacji Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych jest bardzo długa bowiem w tym roku będzie to już XXIII jego edycja. Konkursowi palm zawsze towarzyszyły konkursy na znakomite potrawy wielkanocne. W tym roku powracamy do konkursu na "Tradycyjny Stół Wielkanocny", na którym zagoszczą m.in.: święconka, jaja, wędliny, znakomite ciasta.

Rozstrzygnięcie konkursów oraz prezentacja odbędzie się 4 kwietnia 2020 r. na sali widowiskowej CBK w Krzeszowie, początek godzina 15.00.

Imprezie towarzyszyć będzie Jarmark Wielkanocny oraz warsztaty: plecionkarskie- możliwość własnoręcznie przygotowania koszyczka z wikliny, plastyczne: wykonanie świątecznych kartek oraz ozdabianie pisanek. Tradycję i obyczaje polskiej wsi zaprezentuje "Kapela Janicki" z Czarnego Boru.

Zgłoszenia do konkursu pod nr tel. 75 610 60 62, 63 lub w CBK Krzeszów.

REGULAMIN KONKURSU „TRADYCYJNY STÓŁ WIELKANOCNY 2020”
I. Organizator: Centrum Biblioteczno- Kulturalne gminy Kamienna Góra
II. Uczestnictwo
W konkursie mogą wziąć udział reprezentacje sołectw, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, oraz grupy nieformalne z terenu gminy Kamienna Góra. Każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jeden stół. Liczba osób w reprezentacji - max. 6.

III. Cele konkursu
Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji, edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych, pokazanie możliwości twórczego aranżowania stołu wielkanocnego.
IV. Zadanie konkursowe
Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotowanie nakrycia stołu, na którym znajdą się obowiązkowo: symbole świąteczne tj. koszyczek ze święconką, tradycyjne potrawy w tym wyroby lub wypieki wielkanocne, dekoracje, np. stroiki, pisanki; dodatkowo: inne produkty i prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt Wielkiej Nocy, według pomysłu i uznania uczestników konkursu; dokonanie krótkiej prezentacji ustnej swojego stołu przed Komisją konkursową podczas imprezy.
V. Kryteria oceny
Komisja Konkursowa dokona oceny zadania kierując się następującymi kryteriami:
-spełnienie kryteriów obowiązkowych, w tym: zawartość koszyczka, dobór potraw, dekoracje świąteczne
- spełnienie kryteriów dodatkowych: nawiązanie do tradycji, pomysłowość aranżacji, estetyka nakrycia stołu, różnorodność prezentowanych produktów i dekoracji, smak prezentowanych potraw, oryginalność formy prezentacji, pomysłowość ubioru reprezentacji (np. stroje ludowe).

VI. Nagrody
Stoły zgłoszone do konkursu oceni jury powołane przez Organizatora, które wyłoni Laureatów i przyzna nagrody.
Nagroda główna w konkursie I miejsce: 1000 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł.
Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

VII. Miejsce i czas trwania konkursu
Konkurs odbędzie się 4 kwietnia 2020 r. r. w sali widowiskowej CBK Krzeszów, ul. Kalwaria 1 Czas na przygotowanie prezentacji - od 13:00 do 14:30. Ocena prezentacji zostanie dokonana w godzinach 15.00 do 16:00. Prezentacja stołów dla publiczności potrwa do godziny 16:00. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród nastąpi ok. godziny 16:30.

VIII. Zgłoszenia
Uczestnicy zobowiązani są zgłosić udział w konkursie telefonicznie pod numer 756106062 lub 63 do dnia 1 kwietnia 2020 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć stołów wielkanocnych i ich autorów do celów promocyjnych.
Dyrektor CBK
Aldona Słupska- Czerniak

REGULAMIN KONKURSU
NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 2020 r.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie palmy wielkanocnej, która formą i materiałem do jej wykończenia nawiąże do tradycji przy użyciu naturalnych materiałów:
(bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła, itp.)

CEL KONKURSU:
1) Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą
Palmową oraz Wielkanocą.
2) Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
3) Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik
wykonania palm wielkanocnych oraz form ich zdobienia.
4) Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży.

ZASADY KONKURSU :
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, szkoły, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i instytucje z terenu gminy Kamienna Góra
3. Każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jedną palmę.

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU:
1.Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 02 kwietnia 2020 r. r. (czwartek) w godzinach
popołudniowych.
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
Palmy oceniane będą w kategoriach:
Dorośli
Dzieci: wiek 6- 10 lat
Dzieci i młodzież: wiek 11-15 lat
Palmy powinny być dostarczone do organizatora do dnia 02.04.2020 r. do godz. 12.00.
Dopuszcza się również ocenę palm przez jury w miejscowościach, które zgłosiły chęć udziału w konkursie. Termin oceny 02.04.2020 r.
2. Komisja Konkursowa oceniając palmy będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
a/ różnorodność użytych materiałów tworzących palmy,
b/ tradycyjne techniki tworzenia motywów składowych palmy,
c/ walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły),
d/ nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych,
3. Decyzje jury będą ostateczne.
4. Prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
-gotowe palmy wielkanocne,
-wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych, nie będą brane pod
uwagę .
5. Do palmy startującej w konkursie musi być dołączony identyfikator z danymi jej
wykonawcy tj. nazwisko i imię i ewentualnie klasa.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA :
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów I , II, III miejsca.
Dopuszcza się również startowanie w grupie jeżeli palma została wykonana przez kilka osób.
2. Wręczenie nagród odbędzie się w CBK Krzeszów w sobotę 04 kwietnia 2020 r. po godz. 15.00
3. Wykonane palmy prezentowane na sali w Krzeszowie można będzie odebrać po zakończeniu imprezy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
2.Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Dyrektor CBK
Aldona Słupska-Czerniak

fot. CBK Krzeszów

 

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA