aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości :

 

Lp.

Nr ewidencyjny
działki

Powierzchnia
w ha
Położenie
działki
Nr KW Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości
do przetargu
(brutto)
1 146/26 0,4446 Leszczyniec JG1K/00007104/7
(księga wieczysta wolna
od wpisów i obciążeń)
Tereny rolne
(bez możliwości zabudowy)
15 900,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 10 lutego 2020 r. o godzinie 12,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : 1 590,00 zł (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 05 lutego 2020 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr 146/26 - obręb Leszczyniec”.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
• Urzędu Gminy Kamienna Góra,
• w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Leszczyniec
• na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl
• na stronie internetowej : www.powiatowa.info

Leszczyniec

 

REKLAMA